naar Homepagina
 1. Reisvoorwaarden Effeweg.nl Groepsreizen

Reisvoorwaarden Effeweg.nl Groepsreizen

Effeweg Groepsreizen (Viabus GmbH) is aangesloten bij:
 • ANVR; het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen en bij de Vereniging van ANVR-Reisorganisatoren. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en de informatie daar over. Via de volgende link kun je de voorwaarden bekijken: https://www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf
 • SGR; Stichting Garantiefonds Reisgelden (particuliere consumenten)
 • SGRZ; Stichting Garantiefonds Reisgelden Zakelijk. De garantie van SGRZ geldt voor haar deelnemers aan opdrachtgevers (rechtspersonen als scholen, bedrijven, stichtingen. etc.) verkochte reisovereenkomsten, overeenkomsten van vervoer (excl. luchtvervoer), overeenkomsten van verblijf. Dit certificaat geeft uitsluitend recht op uitkering indien ook wordt voldaan aan het gestelde in artikelen 3 en 5 van de garantieregeling. Of een reisorganisatie bij SGRZ is aangesloten, kunt u controleren via www.sgrz.nl.
 • Calamiteitenfonds; de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
  • Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Meer informatie kunt u nalezen op calamiteitenfonds.nl.
 Reisvoorwaarden
Al onze reizen worden uitgevoerd onder de ‘Algemene Voorwaarden Effeweg Groepsreizen. Aanvullend zijn de ANVR Reizigersvoorwaarden (bij een gekoppeld reisarrangement de GRA-voorwaarden), de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen en van de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden Zakelijk (SGRZ) mede van toepassing. Daar waar deze afwijken van de Algemene Voorwaarden Effeweg Groepsreizen, prevaleren de Effeweg Groepsreizen Voorwaarden.
De volledige voorwaarden kunt u nalezen op https://www.effeweg.nl/algemenevoorwaarden.pdf en op https://www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf
 
De belangrijkste voorwaarden van Effeweg Groepsreizen (Viabus GmbH), hierna genoemd: reisorganisator, kort op een rij:
BOEKING & REISOVEREENKOMST
De persoon die namens of ten behoeve van een ander de reisovereenkomst afsluit (de opdrachtgever), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) en Reisorganisator uitsluitend via de opdrachtgever. Dit houdt ook in dat alléén de opdrachtgever eventuele wijzigingen en toevoegingen aan een boeking mag en kan doorgeven.
 
BETALING
Na het afsluiten van de reisovereenkomst dient een aanbetaling te worden voldaan van 15% van de totale reissom (met een minimum van € 750,-), tenzij in de reisovereenkomst anders is bepaald i.v.m. afwijkende voorwaarden van specifieke leveranciers als bijvoorbeeld accommodaties, cruises, musea, excursie-aanbieders en vliegtuigmaatschappijen. Extra bijgeboekte services en producten zoals ruimbagage, verzekeringen en stoelreserveringen dienen direct te worden voldaan op het moment van afsluiten. De restantbetaling van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek door de reisorganisator ontvangen te zijn. Indien een reisovereenkomst binnen 8 weken voor de dag van vertrek wordt afgesloten, dient de totale reissom ineens voldaan te worden.
 
ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER
Standaard annuleringsvoorwaarden
Indien u de reisovereenkomst annuleert, zal de reisorganisator u, naast de verschuldigde reserveringskosten, eventuele verzekeringspremies en het Calamiteitenfonds, annuleringskosten in rekening brengen. Naast eventuele specifieke en/of afwijkende annuleringsbepalingen zoals vermeld in de reisovereenkomst, zijn onderstaande standaard annuleringskosten van toepassing.
- Bij annulering tot de 42e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling*
- Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom*
- Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom*
- Bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom*
- Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 7e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom*
- Bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) t/m de dag van vertrek of later: de volledige reissom*
* plus de annuleringskosten voor eventueel bijgeboekte non-refundable producten en services
 
Deelannuleringen & Afwijkende annuleringsvoorwaarden
Indien de opdrachtgever de overeenkomst met betrekking tot één of meer reiziger(s) behorende tot dezelfde groep annuleert, geldt voor het deel van de reiziger waarvoor wordt geannuleerd hetzelfde als in de bovenstaande bepalingen.
Gezien het maatwerk in uw offerte kunnen er specifieke en/of afwijkende annuleringsbepalingen van kracht zijn van specifieke leveranciers als bijvoorbeeld accommodaties, cruises, musea, excursie-aanbieders en vervoersmaatschappijen. Deze zullen we samen met jullie doorspreken op het moment dat jullie ons kiezen om samen de reis verder uit te werken.
 
 
Wijzigingen door de opdrachtgever
Na totstandkoming van de overeenkomst kan de opdrachtgever schriftelijk wijziging daarvan verzoeken. Tot 14 dagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk, vermeerderd met eventuele wijzigingskosten van leveranciers, worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door de reisorganisator worden bevestigd. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de opdrachtgever de gewijzigde reissom conform de gestelde betalingsvoorwaarden en onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Vanaf 14 dagen vóór de dag van vertrek worden wijzigingsverzoeken eerst beoordeeld op haalbaarheid. Indien reisorganisator de wijziging kan realiseren geldt eveneens dat de reissom wordt vermeerderd met (eventuele) extra kosten van leveranciers.
 
In-de-plaatsstelling
Tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de reis kan de opdrachtgever een reiziger laten vervangen door een ander. Hieraan kunnen (wijzigings-)kosten verbonden zijn. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
 
a. de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
b. het schriftelijke verzoek wordt uiterlijk 7 dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
c. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.
d. Hiervoor geldt dan ook de voorwaarde, dat de opdrachtgever de gewijzigde reissom (incl. eventuele wijzigingskosten, toeslagen en andere kosten als gevolg van de vervanging) conform de gestelde betalingsvoorwaarden en onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet.
e. gelet op de type reizen die reisorganisator organiseert en de logistiek die daarmee gepaard gaat wordt 7 dagen voor aanvang van de reis gezien als een tijdige termijn in de zin van de wet. Binnen 7 dagen voor aanvang van de reis geldt een in-de-plaatstelling als een (deel)annulering waarop de annuleringsvoorwaarden (Artikel 9) van toepassing zijn.
f. de opdrachtgever, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.
        
Klachten & onvolkomenheden tijdens de reis
Mocht er onverhoopt tijdens de reis iets niet naar wens zijn, dient u dit onmiddellijk ter plaatse aan te geven én direct telefonisch contact op te nemen met de reisorganisator (Effeweg Groepsreizen is 24/7 bereikbaar). De reisorganisator dient te allen tijde in de gelegenheid gesteld te worden om een passende oplossing voor de klacht te bewerkstelligen.
 
VERZEKERINGEN
Door overmacht situaties kan het voorkomen dat de accommodatie en/of de vervoerder genoodzaakt is de reis tot kort voor vertrek te wijzigen of zelfs te annuleren (bijvoorbeeld als gevolg van stakingen, weersomstandigheden, technische/mechanische problemen, faillissementen en andere onvoorziene omstandigheden). In geval van overmacht situaties kan de reisorganisator niet aansprakelijk worden gesteld. Wij adviseren de deelnemers daarom ook om zich goed te verzekeren voor zij op reis gaan. Zie bijgesloten folders voor extra informatie over de diverse verzekeringen. Vraag uw Effeweg Groepsreizen accountmanager naar de mogelijkheden.

REISDOCUMENTEN
Om binnen Europa te kunnen reizen heeft iedere deelnemer aan de reis een geldig reisdocument nodig: paspoort, identiteitskaart en/of (aanvullend) visum. Als opdrachtgever bent u verantwoordelijk voor het informeren van de deelnemers over de benodigde reisdocumenten. Iedere deelnemer is vervolgens zelf verantwoordelijk voor het bij aanvang van de reis in het bezit hebben van de vereiste reisdocumenten. Zijn er deelnemers in de groep die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten, laat deze personen dan contact opnemen met de ambassade van het te bezoeken land en van de eventuele doorreislanden m.b.t. een eventueel benodigd visum. Als u reist naar landen die geen lid zijn van de Europese Unie, dient u er rekening mee te houden dat een dergelijk land aanvullende of afwijkende eisen kan stellen, bijvoorbeeld een visum, aanvullende eisen met betrekking tot de geldigheidsduur van het paspoort/identiteitskaart en dergelijke. Zie http://cibtvisas.nl/ of neem tijdig contact op met het consulaat van het te bezoeken land. Voor vragen over reisdocumenten kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van uw gemeente.

BELANGRIJK - COVID-19 & REIZEN
Onderweg, op de bestemmingen, in restaurants en accommodaties volgen we de procedures en richtlijnen (o.a. op het gebied van hygiëne, mondkapjes en social distancing maatregelen) zoals ingesteld voor de specifieke branches en bedrijven door de (lokale) overheden. Dit zal een praktische invulling zijn van de algemeen geldende Europese COVID-richtlijnen, die mede zijn gebaseerd op de adviezen van de WHO. De exacte maatregelen verschillen per bestemming en wijzigen doorlopend, voor de meest actuele richtlijnen per bestemming verwijzen we u naar www.nederlandwereldwijd.nl (http://www.nederlandwereldwijd.nl)

Reizen in het 'nieuwe normaal' & richtlijnen op bestemmingen
De exacte maatregelen verschillen per bestemming wijzigen doorlopend, het is dan ook niet te voorspellen hoe de exacte richtlijnen op uw reisbestemming eruit zullen zien ten tijde van uw geboekte reis. Het moge duidelijk zijn dat maatregelen als een vaccinatiebewijs en/of PCR/Antigeen-testen, afstandsregels en een mondkapjesplicht nog lange tijd van toepassing zullen blijven in veel landen, hier dient u dus rekening mee te houden.
Wij doen ons uiterste best om het reisprogramma uit te voeren zoals in de reisovereenkomst beschreven. Het kan echter gebeuren dat dit door de lokale richtlijnen niet exact mogelijk is en wij programmaonderdelen anders moeten indelen, verschuiven of wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er voor bepaalde bezienswaardigheden of restaurants nog restricties gelden qua maximum aantal personen of qua coronatoegangsbewijs. Wij streven er altijd naar een het programma toch passend te maken binnen eventuele restricties of een alternatief te bieden. In het geval van (grote) wijzigingen nemen we uiteraard altijd contact met u op. De richtlijnen van de Nederlandse en lokale overheden zijn altijd leidend en we vragen dan ook uw begrip hiervoor.

Covid Inreisbeperkingen & richtlijnen
Naast geldige reisdocumenten, hebben landen inmiddels ook verplichte inreisvoorwaarden opgesteld in relatie tot Covid. Het behoort tot uw verantwoordelijkheid als opdrachtgever/hoofdboeker om er zorg voor te dragen dat alle deelnemers van de reis, zowel op het moment van vertrek als tijdens de gehele reis volledig voldoen aan de gestelde inreis-voorwaarden en Covid-19 richtlijnen van de te bezoeken bestemming(en). Effeweg Groepsreizen is hiervoor niet aansprakelijk. Mocht er bij controles op luchthavens, onderweg, aan grenzen of tijdens andere momenten en onderdelen van de reis blijken dat bepaalde deelnemers toch niet voldoen aan de eisen en richtlijnen van de betreffende bestemmingen, dan zijn de gevolgen en eventuele extra kosten voor rekening van de opdrachtgever/hoofdboeker cq. deelnemer(s) van de groep. Effeweg Groepsreizen zal uiteraard assisteren bij voorkomende problemen, maar niet verantwoordelijk zijn voor de bijkomende kosten.
Let op! Een aanpassing van de inreisbeperking voor het land of toelatingseisen voor bijvoorbeeld horeca of bezienswaardigheden naar bijvoorbeeld een 2G-regel (alleen gevaccineerd en genezen) is geen reden voor een kosteloze annulering van de reisovereenkomst. Benodigde vaccinaties, vallen net als geldige reisdocumentatie en visumplicht onder de persoonlijke invloedssfeer en verantwoordelijkheid van de reizigers.
 
DISCLAIMER
Prijs onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen (o.a. brandstofkosten) en koersschommelingen. Tarieven kunnen hoger liggen tijdens bepaalde feestdagen, congressen en evenementen. Kennelijke fouten en vergissingen in het reisvoorstel binden Reisorganisator niet.
 
ALGEMENE VERODENING GEGEVENSVERWERKING
Wij voldoen aan de vereisten van de AVG/GDPR. U kunt in ons privacy-statement op de website nalezen hoe wij met uw gegevens omgaan en hoe u uw eigen gegevens, kunt inzien, aanpassen en/of verwijderen. Meer informatie vindt u op: www.effeweg.nl/privacy-policy.
 
REISORGANISATOR
Effeweg Groepsreizen (Effe Weg BV) handelt als uw reisbemiddelaar in Nederland.
Uw touroperator voor deze reis:
Viabus GmbH
Schützengasse 4
CH- 8001 Zürich
Zwitserland
+31 (0)88 1030 700 (Kantoor Nederland)
Telefoonnummer klantenservice 088 10 30 800
Openingstijden
ma. t/m vr. uur
zaterdag uur
Gedetailleerde gegevens
Postadres
Effe Weg
Vendelier 61-B
3905 PD Veenendaal
E-mail info@effeweg.nl
Tel. +31 (0)88 10 30 800
KvK 30060880
BTW NL 826428782 B01
IBAN NL71 RABO 0325 6913 12
12:12:25 | 0,03 | effeweg | GCP-NMT-WEB-101 TourWeb © NetMatch